- اویاقلیق (بیداری آذربایجان) - http://oyaglig.com -

اختتامیه سومین نمایشگاه و جشناوره فناوری نو و پیشرفته ربع رشیدی تبریز

IMG_7765

IMG_7769

IMG_7783

IMG_7787

IMG_7792

IMG_7818

IMG_7828

IMG_7840

IMG_7880

مطالب مرتبط