- اویاقلیق (بیداری آذربایجان) - http://oyaglig.com -

هیئت رئیسه کمیسیون های شورای شهر تبریز مشخص شدند

shoraieshahr

ظهر امروز با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تبریز روسای هفت کمیسیون شورای اسلامی شهر تبریز برگزار و هیئت رئیسه آن مشخص شدند.

فریدون بابایی‌اقدم با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری انتخاب شد.

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون شهرسازی و معماری که به ریاست شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی تبریز برگزار شد، بابایی‌اقدم با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون، انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، احتشام حاجی‌پور به عنوان نایب رئیس و ایرج شهین‌باهر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

اسماعیل چمنی به عنوان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شهر تبریز انتخاب شد.

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شهر تبریز که به ریاست شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی تبریز برگزار شد، اسماعیل چمنی با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون، انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، جعفر مدبر به عنوان نایب رئیس و مهندس سعید محدث به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

داود امیرحقیان به عنوان رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و پیگیری مصوبات شورای شهر انتخاب شد.

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق، نظارت و پیگیری مصوبات شورای شهر که به ریاست شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی تبریز برگزار شد، داود امیرحقیان با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون، انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، محمدحسن اسوتچی به عنوان نایب رئیس و جعفر مدبر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خدمات شهری که به ریاست شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی تبریز برگزار شد، محدث با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون، انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، حاجی‌پور به عنوان نایب رئیس و حبیب شیری‌آذر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک که به ریاست شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی تبریز برگزار شد، جعفر مدبر با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون، انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، درسخوان به عنوان نایب رئیس و داود امیرحقیان به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

سعید حاجی‌زاده با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر انتخاب شد.

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی که به ریاست شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی تبریز برگزار شد، حاجی‌زاده با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون، انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، عابدزاده به عنوان نایب رئیس و استاد خاماچی به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون عمران و توسعه شهری که به ریاست شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی تبریز برگزار شد، ایرج شهین‌باهر با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون، انتخاب شد.

در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، احتشام حاجی‌پور به عنوان نایب رئیس و بابایی‌اقدم به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

فارس

 

مطالب مرتبط